एन आर एन बेल्जियम को सूचना

Published On: Source: NRNA BELGIUM

आदर्णीय  वेिल्जयमवासी गैरअावासीय नेपाली समूदायहरू,

गैरअावासीय नेपाली संघ अन्तर्रािषटय समन्वय परीषदकाे अागामी अक्टाेवर 12 देिख 14 सम्म काठमांडाैमा संपन्न हून गैरहेकाे पांचाै िवश्व सम्मेलनमा अायाेजक समीितकाे िनर्देशानूसार िवश्व सम्मेलनमा प्रतीिनििधकाे रूपमा भाग िलन इच्छूक पंिजकृृत सदस्य
ज्यूहरूले अनीवार्य रूपमा 30 सेप्टेम्वर, 2011 सम्ममा ताेिकएकाे फारम भरी एनअारएन वेिल्जयममा दर्ता गर्न हूून सादर अनूराेध गर्दछू ।

  • दर्ता फारम यसै सूचनाका साथ संलग्न छ ।
  • िवधानतः एउटा मूलूकबाट बढीमा 100 प्रतीनििधले भाग  िलन पाउने छन् ।
  • दर्ता शूल्क प्रतिव्यििक्त 100 यूएस डलर लाग्नेछ ।

साथै पांचाै िवश्व सम्मेलनका लािग अािर्थक प्रायाेजन गर्न चाहानू हूने महानूभावहरूले कार्य समिितका पदािधकारीहरूसंग संपर्क राख्न हून समेत अनूराेध गर्दछू ।

जानकी गूरूङ
अध्यक्ष